Sakuko HD Việt Nam - Quy trình xử lý sau thu hoạch và khả năng xuất hiện các mối nguy hại

Quá trình xử lý sau thu hoạch gồm 5 bước cơ bản sau: Thu hoạch, làm sạch, phân loại, đóng kiện phẩm, lưu kho, vận chuyển.                             

Lưu ý: Các bước 4, 5 thường chỉ có ở các nhà sản xuất lớn, không phổ biến đối với quy mô hộ gia đình. 
SAKUKO HD VIỆT NAM TỔNG HỢP 

Đăng nhận xét